Mikroproduktion_old

Vad är mikroproduktion?

 • En elproduktionsanläggning som är fast ansluten till elnätet.
 • Uttag och inmatning sker via samma huvudsäkring och elmätare.
 • Huvudsäkringen får vara högst 63 A och en produktionseffekt upp till 43,5 kW.
 • Producerad volym el per kalenderår är mindre än konsumerad volym

Ersättning för mikroproduktion

Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. Ersättningen för elproduktionen är uppdelad i två delar:

 • Ersättning för inmatning till elnätet, s.k. Nätnytta
  För närvarande får du 3,1 öre/kWh inkl moms för inmatning på elnätet.
 • Ersättning för elenergin
  Om du vill sälja din överskottsel till oss erbjuder vi ersättning. Ta kontakt med kundtjänst för mer information. Det går också bra att sälja ditt elöverskott till valfri elhandlare som vill teckna elavtal om detta. Om du inte tecknar något elavtal med en elhandlare får du inget betalt för elenergin. Om elproduktionen är förnybar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat.

Om du säljer överskottsel är den ersättningen du får elhandelsbolaget eller elnätsbolaget momspliktig och du måste därför vara registrerad för moms.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Du har rätt till skattereduktion för den el du själv inte konsumerar och matar in på elnätet. Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.
Läs mer om reglerna för skattereduktion på Skatteverkets hemsida för mikroproduktion av förnybar el.

Hur går jag till väga för att bli mikroproducent?

 • Välj vilken typ av anläggning du ska ha. Se till så att anläggningen uppfyller våra krav. Läs mer under ”Elsäkerhet och installation”
 • Ansök om bygglov. På vissa platser kräver kommunen bygglov för att ansluta solenergi. Kontakta kommunen för mer information.
 • Anlita behörig elinstallatör. Den behöriga installatören fyller i och skickar in en föranmälan och blanketten ”anmälan av anslutning av mikroproduktion”.
 • Vi läser igenom blanketterna och meddelar installatören om anläggningen uppfyller våra krav. Om kraven är uppfyllda kan installationen påbörjas.
 • Kontakta Energimyndigheten för att ansöka om elcertifikat och bidrag för solenergi
 • När installationen är färdig skickar installatören in en färdiganmälan.
 • Vi byter elmätaren. För att kunna mäta både elkonsumtion och elproduktion kan elmätaren vara tvungen att bytas, detta gör vi utan kostnad. När vi har gjort detta är installationen färdig.
 • Välj elhandlare. För att sälja din överskotts el måste du välja en elhandlare och skriva elhandelsavtal.
 • Begär skattereduktion för din egenproducerade el.

Elsäkerhet och installation

För att Karlsborgs Energi Ab skall kunna garantera säkerhet i elnätet för både personal och anslutna kunder, gäller följande:

 • Produktionsanläggningen får inte generera spänning ut på elnätet om överliggande elnät blir spänningslöst.
 • Installationsarbetet skall utföras av behörig elektriker.
 • Innan arbetet påbörjas skall den behöriga installatören kontakta elnätsföretaget genom att skicka in en föranmälan
 • Anslutning av enfasig elproduktion får inte överstiga 2kW.
 • Stickproppsanslutna produktions anläggningar är inte tillåtna.
 • Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten till elnätet via en låsbar brytare.
 • Vid anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17kW och säkringsnivå 25A kan det medföra extra kostnad för förstärkning av din servicekabel. Kontakta Karlsborgs Energi AB för mer information.
 • Installationen ska följa Svensk Energis handbok ”anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO”.
 • Produkter som används i solcellsanläggningen skall vara CE-märkta och ha bruksanvisning på svenska.
 • Särskild märkning som informerar att du har en produktionsanläggning skall finnas vid gruppcentral och mätarskåp.
 • Kunden har ansvar för att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan skyddsutrustning fungerar.