Karlsborgs Värme AB bildades 1998 och ägs av Karlsborgs Energi AB.

Karlsborgs Värme erbjuder värmeleverans till fastigheter i tätorten och har en modern produktionsanläggning som på ett mycket effektivt och miljöriktigt sätt utnyttjar nästan enbart biobränsle för värmeproduktion.

Erik Kjellberg
Anläggningsansvarig
Tel. nr. 0505-171 16

Justering av fjärrvärmeavgift fr.o.m. 1 januari 2024.

Karlsborgs Värme AB producerar fjärrvärme genom förbränning av skogsflis som är ett klimatvänligt och förnybart biobränsle.
På grund av kraftigt ökade kostnader för skogsflis behöver Karlsborgs Värme höja fjärrvärmeavgifterna inför år 2024.

Från och med den 1 januari 2024 höjs energiavgiften och den fasta avgiften för samtliga fjärrvärmekunder i Karlsborg med 15%.

Avgift för villor
Energiavgift:                  949 kr/MWh (inkl moms)
Fast avgift:                    5736 kr/år (inkl moms)

Avgifter för fastigheter
Energiavgift:                    443 kr/MWh (exklusive moms)
Fast avgift:                       555 kr/MWh vinter (exklusive moms)

Priset för stamvedsflis, som är det huvudsakliga bränslet i Karlsborgs fjärrvärmeproduktion, har ökat med närmare 100% under det senaste året. Anledningarna är flera:

  • Rysslands invasionskrig i Ukraina har lett till att många länder nu vill minska sitt beroende av rysk gas och andra fossila bränslen och därmed ökar användningen av biobränslen som skogsflis.
  • Kraftigt minskad import av biomassa och biobränslen från Ryssland, Belarus och Ukraina har lett till en utbredd brist på biobränslen i Europa.
  • Byggbranschens inbromsning ger minskad tillgång på restprodukter som spån och bark som kan bli biobränsle.

Fjärrvärmebranschen bedömer tyvärr att det senaste årets prishöjning inte är tillfällig eller kortvarig. Det är därför troligt att ytterligare höjningar av fjärrvärmeavgifterna kommer bli nödvändiga de kommande åren. För att klara de ökade kostnaderna arbetar vi dock givetvis ständigt med förbättringar och effektiviseringar för att kunna tillhandahålla en så konkurrenskraftig fjärrvärmeleverans som möjligt.

Anslutningsavgift:

Offert lämnas i varje enskilt fall.

Normalprislista för fjärrvärme 2023, Karlsborgs Värme AB

Avgift för villor
Energiavgift:825 kr/MWh (inkl moms)
Fast avgift:4988 kr/år (inkl moms)

Avgift för övriga fastigheter
Energiavgift:385 kr/MWh (exklusive moms)
Fast avgift:483 kr/MWh vinter (exklusive moms)
Årets fasta avgift baseras på de 2 senaste årens vinterförbrukning under perioden november - mars. 80 procent av denna förbrukning korrigeras för normalår, 20 procent korrigeras inte. Den framräknade förbrukningen (”vinterenergi”) multiplicerad med Distributionsavgift utgör årets fasta avgift. Denna avgift fördelas lika över årets 12 månader.

Avläsning
Avläsning sker automatiskt via fjärravläsning varje månad. I det fall mätvärde saknas preliminärfaktureras energikostnaden baserat på beräknad fjärrvärmeanvändning. Justering görs när en ny avläsnings har skett.

Fakturering och betalning
Fakturering sker månadsvis i efterskott ifrån Karlsborgs Energi AB. Betalning ska vara Karlsborgs Energi AB tillhanda senast på förfallodagen. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader som kan vara förenade med dröjsmålet, till exempel påminnelse- och inkassoavgift. Vi erbjuder betalning via autogiro, e-faktura (privatpersoner) och Svefaktura (företag).