Karlsborgs Värme AB bildades 1998 och ägs av Karlsborgs Energi AB.

Karlsborgs Värme erbjuder värmeleverans till fastigheter i tätorten och har en modern produktionsanläggning som på ett mycket effektivt och miljöriktigt sätt utnyttjar nästan enbart biobränsle för värmeproduktion.

Erik Kjellberg
Anläggningsansvarig
Tel. nr. 0505-171 16

Priser

Pga ökade produktionskostnader har priserna höjts med 3,5%/kWh fr.o.m. 20201001

Prisinformation avseende fjärrvärme i Karlsborg levererat av Karlsborgs Värme AB. Prisinformationen baseras på fjärrvärmelagen (2008:263), fjärrvärmeförordningen (2008:526) samt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2009:3).

Allmänna villkor för fjärrvärme näringsidkare
Allmänna villkor för fjärrvärme konsument

Nya avtalsvillkor som träder i kraft 1/9 -23
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme konsument
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme konsument ENG ver
Allmänna avtalsvillkor näringsikdare
Allmänna avtalsvillkor näringsikdare fjärrvärme ENG ver

Anslutningsavgift:

Offert lämnas i varje enskilt fall.

Normalprislista för fjärrvärme 2023, Karlsborgs Värme AB

Avgift för villor 
Energiavgift:825 kr/MWh (inkl moms)
Fast avgift:4988 kr/år (inkl moms)

Avgift för övriga fastigheter 
Energiavgift:385 kr/MWh (exklusive moms)
Fast avgift:483 kr/MWh vinter (exklusive moms)
Årets fasta avgift baseras på de 2 senaste årens vinterförbrukning under perioden november - mars. 80 procent av denna förbrukning korrigeras för normalår, 20 procent korrigeras inte. Den framräknade förbrukningen (”vinterenergi”) multiplicerad med Distributionsavgift utgör årets fasta avgift. Denna avgift fördelas lika över årets 12 månader.

Avläsning
Avläsning sker automatiskt via fjärravläsning varje månad. I det fall mätvärde saknas preliminärfaktureras energikostnaden baserat på beräknad fjärrvärmeanvändning. Justering görs när en ny avläsnings har skett.

Fakturering och betalning
Fakturering sker månadsvis i efterskott ifrån Karlsborgs Energi AB. Betalning ska vara Karlsborgs Energi AB tillhanda senast på förfallodagen. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader som kan vara förenade med dröjsmålet, till exempel påminnelse- och inkassoavgift. Vi erbjuder betalning via autogiro, e-faktura (privatpersoner) och Svefaktura (företag).