Dataskyddsförordningen – GDPR

Karlsborgs Energi AB har tagit emot personuppgifter från dig som gäller dig. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få följande information när Karlsborgs Energi AB har tagit emot personuppgifter som gäller dig.

Identitet och kontaktuppgifter

Karlsborgs Energi AB är personuppgiftsansvarig. Karlsborgs Energi AB:s säte är Västra vägen 41, 546 31 Karlsborg och kan nås på telefonnummer 0505-17100 och e-post rolf@karlsborgsenergi.se
Personuppgiftsansvarig hos Karlsborgs Energi AB är Joakim Ahlin.

Ändamål, rättslig grund samt kategorier av personuppgifter

Karlsborgs Energi AB behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och Karlsborgs Energi AB. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal. Behandlingen är inte baserad på Karlsborgs Energi AB:s eller annans berättigade intressen. Karlsborgs Energi AB behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. Karlsborgs Energi AB behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras. Vi behandlar därför endast personuppgifter gällande betalningsuppgifter, kontaktuppgifter, personnummer och adress.

Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Karlsborgs Energi AB. Karlsborgs Energi AB kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som Karlsborgs Energi AB omfattas av. Karlsborgs Energi AB kommer inte att överföra personuppgifterna till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation.

Tid för lagring

Karlsborgs Energi AB kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

Dina rättigheter

  • Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Karlsborgs Energi AB behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Karlsborgs Energi AB behandlar och som avser dig.
  • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
  • Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om Karlsborgs Energi AB behandlar uppgifterna felaktigt och om rättslig grund saknas.
  • Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Karlsborgs Energi AB:s behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende Karlsborgs Energi AB:s behandling av dina personuppgifter till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).
Karlsborgs Energi AB behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering.