Här visas de aktuella elpriserna i elområde 1,2 och 3.  Tillhör du elområde 4,  kontakta vår kundservice för aktuella priser. Alla priser på den här sidan är inkl. moms.

Vid frågor om avtal med fast pris ber vi Er kontakta kundservice för mer information.

AvtalsformElprisGiltig fr.o.m.
Börspris gäller Juli100,182022-07-01

Priser är angivna i öre/kWh. Fast avgift på 300 kr/år tillkommer på samtliga avtalsformer.

Rörligt elpris

 • Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter.
 • Prissättning sker utifrån ett volymvägt månadsmedelspot pris enl. Svenska Kraftnäts schablonavräkningspris enligt gällande prisområde för aktuell månad som publiceras första vardagen månaden eller motsvarande beräknat värde om underlag från SVK ej finns att tillgå.
 • Uppsägningstid är 3 månader om du vill vara avtalslös

Timbaserat Rörligt elpris (timspot)

Kan du sänka din elkostnad med timmätning?

 • Du behöver hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre elkostnad.
 • Prissättning sker utifrån det timvisa spotpriset på Nordpool för aktuellt elområde samt aktuellt månadspris för elcertifikat. Tillkommer fast pålägg med 4 öre/kWh exkl moms (5,0 öre/kWh inkl moms)
 • Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inklusive moms)
 • Timbaserat Rörligt elpris- elpriset följer prisförändringarna löpande timme för timme

Fast elpris

 • Priset är bundet under avtalsperioden, du berörs inte av några prisändringar
 • VattenEL EPD (enviroment Product Declerations) är en varudeklaration som underlättar för kunden att själv bedöma hur miljöanpassad elen är. Certifikatet beskriver miljöpåverkan. I pris ingår 0,5 öre/kWh för vattenEL EPD
 • Uppsägningtid 3 kalender mån EPD(förnybar el). Mer information på energimyndighetens hemsida Solelportalen
 • Vi förbehåller oss rätten att justera priserna i dessa avtal om våra kostnader för el påverkas genom väsentligt förändrade förutsättningar bortom vår kontroll. Exempel på sådana förändrade förutsättningar är en särskild skatt eller avgift föreskriven av myndighet eller ny/förändrad lagstiftning eller förordning. i sådana extrema fall kan vi tvingas justera priserna i motsvarande grad som kompensation

Anvisningspris

 • Anvisningspris kallades tidigare tillsvidarepris och gäller för dig som bor i Karlsborgs Energis elnätsområde och inte beställer ett elhandelsavtal.
AvtalsformElprisGiltig fr.o.m
Anvisningspris 109,182022-07-01

Jämförpriser

 Pris
2 000 kWh
Pris
5 000 kWh
Pris
20 000 kWh
Rörligt elpris140,23131,23126,73
Anvisningspris151,48142,48137,98

 

Energiskatt
Informationen om energiskatt finns numera under menyn "Elnät".
Från och med den 1 januari 2018 har riksdagen beslutat att det istället är ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatt

 

 


elomraden

Elområden

Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Det innebär att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Syftet med indelningen är att stimulera till att nya kraftverk byggs där det idag är underskott på el.

Beslutet är taget av Svenska Kraftnät men det är en konsekvens av att Sverige måste anpassa sig till EUs strävan att verka för en gemensam fri konkurrensutsatt elmarknad i hela Europa.

Syftet med uppdelningen är även att stimulera elproduktion i de områden där det är underskott på el samt att förstärka det svenska elnätet där det idag är flaskhalsar i överföringskapaciteten.


Elens ursprung

Bolagets inköp av el år 2019 fördelar sig enligt följande:

Den el vi sålde 2019 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,03 g koldioxid och 0,002 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.