Myndighetsavgifter

I din fasta elnätsavgift ingår myndighetsavgifter till staten. Dessa består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 68,31 kronor per år. Myndighetsavgifterna faktureras som en del i din fasta avgift på elnätsfakturan 1 gång per år

Lågspänningskund

Från den 1 januari 2022 har regeringen beslutat att höja din elsäkerhetsavgiften med 0,9 kronor per år.

Högspänningskund

Från den 1 januari 2022 har regeringen beslutat att höja din elsäkerhetsavgiften med 95 kronor per år.

Vad innebär de olika avgifterna?

De tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom el området. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgift

  • Statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.
  • Finansierar Elsäkerhetsverket arbete.

Elberedskapsavgiften 

  • Statlig avgift som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Finansierar Svenska Kraftnäts arbete.

Nätövervakningsavgiften

  • Statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen. Avgiften betalas till ditt lokala Elnätsbolag och administreras av Elsäkerhetsverket.
  • Finansierar Energimarknadsinspektionens arbete.

Prislista 2020

 
Myndighetsavgift Privatkund inkl. moms, lågspänning Företag exkl. moms, lågspänning Företag exkl. moms, högspänning
Elsäkerhetsavgift 13,87 kr 11,10 kr 905 kr
Elberedskapsavgift 49 kr 39,20 kr 2 129 kr
Nätövervakningsavgift 5,44 kr 4,35 870 kr
Totalt pris 68,31 kr 54,65 kr 3 904