Ansluta till elnätet

Anslutningsavgifter är indelade i säkringskategorier enligt nedan.
Anslutningsavgifterna bygger på Energimarknadsinspektionens modell med en linjär kostnadsökning mellan 200 – 599 m fågelvägsavstånd från närmaste möjliga anslutningspunkt. Tex kabelskåp, stolpe eller nätstation.
Ex. Abonnemang med 16A huvudsäkring, 250m från närmaste anslutningspunkt: 29 000 + 248x50 =41 400kr exkl. moms

Servis säkring AAvstånd till anslutningspunkt i meterPris exkl. momsPris inkl. moms
16-250-1993550044375
16-25200-OffertOffert
35-630-1994900061250
35-63200-OffertOffert

Priserna gäller från 2024-01-01
Från 80A och uppåt begär alltid offert.

Tillämpningsbestämmelser

Anslutningsavgift utgår i förhållande till servissäkringsstorlek i ampére (A). För större lågspänningsabonnemang erbjuds kund en offert på anslutningsavgiften.

 • En skriftlig föranmälan (servisbeställning) skall lämnas till oss. Bifoga gärna en situationsplan med förslag om placering av fasadmätarskåp. (www.foranmalan.nu)
 • Därefter sänder vi dig en offert på servisen. Du undertecknar och återsänder beställningen till oss.
 • Vi lämnar därefter ett installationsmedgivande med uppgifter om villkor för anslutningen.
 • Rörförläggningen skall utgöras av gula rör med slät insida, rörens diameter skall vara minst 50 mm för normal villaservis. Röret avslutas vid tomtgräns och 1 m från husliv i en draggrop där mätarskåpet skall placeras, alla rör skall innehålla dragtråd. Rörförläggning ingår i installationen som din elinstallatör utför och omfattas av färdiganmälan. OBS! Förläggning av serviskabel får ej utföras i eller genom torpargrund.
 • När installationen är klar anmäler ni detta till oss (www.foranmalan.nu) i god tid innan önskat idrifttagande så förlägger och ansluter vi serviskabeln, monterar elmätaren samt skickar fakturan för anslutningsavgiften.
 • Serviskabeln dimensioneras av Karlsborgs Energi för begärd säkrings-storlek.
  • Vid ändring av säkringstariff upp till nivå för erlagd anslutningsavgift faktureras en administrativ avgift. Kreditering av mellanskillnad i anslutningsavgift utgår ej vid sänkning av säkringstariff.
  • Vid höjning av säkringstariffer över nivå för erlagd anslutningsavgift som inte medför utbyte av servisledning, faktureras mellanskillnaden i anslutningsavgifter.
  • Vid utökning av anläggning som medför ny serviskabel faktureras en ny anslutningsavgift. 

Tillfällig anslutning, byggström

 • Behöver du byggström under byggtiden skall du föranmäla detta till oss. (www.foranmalan.nu)
 • Byggmätarskåpet samt de uttag och ledningar som behövs för byggnationen måste vara godkända och CE märkta. Det är du som anläggningsinnehavare som ansvarar för att elsäkerheten är fullgod).
 • Anslutningsledning max 5 m skall finnas i skåpet, arean anpassas till säkrings-storlek men skall dock minst vara 10 mm², vid anslutning mot serviskabel skall anslutningskabeln vara av jordkabeltyp.

Mätarcentralen skall placeras vid leveranspunkt som normalt alltid är transformatorstation, kabelskåp eller serviskabel vid tomtgräns. Skåpet skall uppfylla kraven i gällande elinstallationsregler.

 • När byggskåpet är på plats skickar ni in färdiganmälan på www.foranmalan.nu och vi utför anslutningen, monterar elmätare samt skickar faktura på kostnaden.
 • Tillfälliga anslutningar (max ett år därefter tillkommer en avgift på 1 250kr/månaden), 3 750 kr inkl. moms för upp till 25A. För större tillfälliga anslutningar, lämnas offert. 

Engångsavgiften inkluderar:

 • Framdragning av serviskabel i av kunden lagt serviskabelrör inom egen fastighet.
 • Kabelförläggning fram till tomtgräns.
 • Anslutning till av elinstallatör uppsatt serviscentral.

Engångsavgiften inkluderar ej:

 • Grävning i tjälbunden mark.
 • Förläggning av plaströr inom egen tomt.

Övriga villkor
Alla servisledningar och utrustning för mätning av elförbrukningen förblir Karlsborgs Energis egendom.

Mervärdeskatt och eventuella statliga avgifter tillkommer enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelser. Härutöver gäller för abonnentens anslutning till och leverans från Karlsborgs Energis lågspänningsnät vid varje tidpunkt gällande reglementen och SVENSK STANDARD SS 437 01 40 samt gällande Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el.

Anslutningsavgiften skall betalas innan anslutning sker.

Återanslutning

 • Om kund begär frånkoppling på en befintlig anläggning är avgiften för den begärda frånkopplingen 650kr ex moms (debiteras på sluträkningen). För att sedan återansluta densamma måste en återanslutningsavgift betalas. Avgiften står i relation till kostnaden för det faktiska arbetet som krävs för att åter-inkoppla anläggningen. Denna avgift uppgår till minst 3 750kr inkl. moms. Dock max en ny anslutningsavgift.
 • Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.
 • Har anläggningen varit frånkopplad mer än 3 månader bör anläggningen alltid besiktigas av behörig elinstallatör. En färdiganmälan lämnas sedan till oss innan vi återansluter anläggningen.
 • Besiktning kan vara att rekommendera även efter kortare tid, rådfråga gärna oss.
 • I de fall där Karlsborgs Energi AB:s kabel är borttagen faktureras ny anslutningsavgift.